KVKK Aydınlatma Metni

Simulator Team

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Simulator Team (“Simulator Team”, “Şirket”, Veri Sorumlusu), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 1. TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Veri işleyen: Veri sorumlusu adına kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

 • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 • Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirmeleri ile ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
 • İlgili kanunlar kapsamında hizmet alımı yapılması ve alımı yapılan bu hizmetler sonucu oluşan sözleşme bedellerinin ödenebilmesi amacıyla,
 • Sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,
 • Şirket faaliyetlerimizin iyileştirilmesi amacıyla,
 • Ticari ilişki içinde olduğumuz firmalara uyarı/bilgi mesajlarının gönderilmesi amacıyla,
 • Bayram, kutlama ve tebrik mesajlarının gönderilmesi amacıyla,
 • Şirketimize yöneltilen talep/şikayet/önerilerin değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve geri bildirimin yapılması amacıyla,
 • İnsan kaynakları politikamızın planlanması ve yürütülmesi amacıyla,
 • Çalışanlarımızın performans düzeyinin ve çalışan memnuniyetinin arttırılması, sağlık durumlarının işe uygunluk açısından kontrolü, ücretlerinin ödenmesi, şikayetlerinin değerlendirilmesi, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • İş veya staj başvurusunda bulunan adayların değerlendirilmesi, işe alınanların işe başlatma işlemlerinin yapılması amacıyla,
 • Çalışanların kanuni izinlerinin düzenlenmesi, işten ayrılma işlemlerinin yapılması, işe devamlılıklarının tespiti amacıyla,
 • Çalışma alanlarımız, işyerlerimiz, binalarımız, tesislerimiz, işletme sahalarımız ve araçlarımızda ses ve görüntü kayıtlarını güvenlik, giriş çıkış kontrolü ve çalışma süreçlerinin takibi amacıyla;
 • Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da Şirket telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,
 • Kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da iç yönergeler ve şirket politikası ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlarla,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’ da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla,
 • Sürücü bilgisi (ehliyet) ve tahsis edilen aracın GPS takip (lokasyon) bilgileri; araç tahsisi veya kiralık araç verilmesi durumunda bu sürecin yönetilmesi amacıyla,
 • Kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktiviteleri ve süreçlerinde kullanılması, tarafımızca sunulan hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şirketimizin iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacıyla,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi amacıyla,
 • Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla,
 • Şirketimizin meşru menfaatlerini sağlamak amacıyla, işlenmektedir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’ nın belirlediği koşullar çerçevesinde:

 • Ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,
 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
 • İlgili mevzuat hükümlerine ve şirket içi yönergelere göre faaliyetlerimizin denetimi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşları ile ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
 • Şirketin değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Şirketimizin kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine;
 • Bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bulut hizmeti veren kurum/kuruluşlara,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastaneler ve sağlık kuruluşlarına;
 • Şirketimiz bankacılık ve finans işlemleri ile maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin kişisel verileri ilgili banka ve finans kurumlarına;
 • Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine,
 • Çalışan performansı ve farkındalığının artırılması; kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları gibi alanlarında uzman danışmanlık firmalarına;
 • Müşteri ve abone memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz araştırma ve anket firmalarına aktarmaktayız.
 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Simulator Team veya Simulator Team adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından başvuru formları, e-devlet, fatura ödeme merkezleri, vezneler, ödeme noktaları, PTT, anlaşmalı bankalar, anlaşmalı kurumlar, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, kimlik paylaşım sistemi, adres paylaşım sistemi, SMS kanalları, mobil uygulamalarımız, çağrı merkezleri aracılığıyla ve sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’ da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Simulator Team’ in ticari faaliyetlerini yürütebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, İMHA EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Şirketimiz, elde etmiş olduğu kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında, yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel verileriniz imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Saklama ve imha politikamızla ilgili ayrıntılı bilgi için info@simulatorteam.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Simulator Team bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nun 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verileri aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda yer alan haklara sahipsiniz.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Simulator Team’ e noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya Şirket merkezimize kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle veya sitemiz üzerinden ulaşabileceğiniz İletişim Formu’nu doldurmak suretiyle ya da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer usuller ile başvuruda bulunarak her zaman; Şirketimizin; Florya /İstanbul’da kayıtlı bulunan adresine yazılı olarak bildirebilir. Bu durumda ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır.

Başvurunuzda; Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise elle atılmış imzanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız, yabancılar için uyruğu, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız, Talep konunuz, yer almalı ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

İnternet Adresi: https://www.simulatorteam.com/
Telefon Numarası:
E-Posta Adresi: info@simulatorteam.com
Adres:

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.